สำหรับท่านผู้เป็นสมาชิกออริจิ้น ท่านสามารถตรวจสอบรายการชำระเงินของท่านได้ โดย

Our customers are able to check your payment details by using our payment system; please follow our step-by-step procedure below,
オリジンプロパティーのお客様は、プロジェクトのお支払い情報を確認することができます。

1. กรอกเลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) ในช่อง ID no./Passport no.
1. Enter your passport number as your username
1.パスポート番号をご入力ください。

2.  กรอกวัน เดือน ปี เกิดของท่าน โดยปีเกิดเป็นคริสตศักราช (ค.ศ.) ในช่อง Password
2. Enter your birth date as your password
2.パスワードは、お客様の西暦誕生日をご入力ください

3. กดปุ่ม Log on
3. To continue, please click on the log on button.
3.ログオンボタンをクリックしてください。

       
        ID no. / Passport no.       

        Password (Birth date)      (ddmmyyyy) A.D.
                                                                      e.g. 19-Sep-1972 = 19091972          
                                       
                                       
 *  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายงวดดาวน์ได้เฉพาะโครงการใหม่ (ไม่นับรวมโครงการพร้อมอยู่)
 ** หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อ Call Center 02-300000 กด 1  จันทร์-ศุกร์  9:00 - 18:00
      If you have any issues regarding the usage of this system, please contact Call Center 02-300000 press 1
     (Monday-Friday 9:00 – 18:00)
      ご不明な点等がございましたら、+66-84-4270099 又は wisanee.s@origin.co.th までご連絡くださいませ。(月曜日~金曜日9:00~18:00まで)